Pogodbeno zavarovanje terjatev pri zavarovalnici

zavarovanje terjatevZavarovanje terjatev za podjetja se lahko sklene pri različnih ponudnikih in z instrumenti, ki so vezani na kasnejšo izterjavo in izplačilo škode. Zato obstajajo nekateri plačilni mehanizmi, kot je menica ali ček ter določene pogodbene oblike, ki preko pogodbenih kazni, penalov ali zamudnih obresti natančno določijo višino in pogoje za poplačilo dolga. V zadnjih letih pa so se instrumenti razvili tudi na nove oblike zavarovanj, kot je faktoring, cesija in asignacija. Ti instrumenti hkrati skrbijo tudi za financiranje prodaje z odloženim plačilom ter izvajajo nadzor nad odprtimi postavkami za plačilo. Podjetje pa lahko zavaruje kratkoročne neporavnane obveznosti iz naslova kupcev tudi pri zasebnih zavarovalnicah ali pri specializiranih kreditnih zavarovalnicah. Zmanjšajte tveganje in se odločite za storitev zavarovanja terjatev.

Sklenitev zavarovalne pogodbe pri zavarovalnici

Podjetja se največkrat odločijo za sklenitev zavarovalne pogodbe takrat, ko poslujejo na odložena plačila, vstopajo na nove trge in v primerih, ko je kreditno sposobnost strank težje preverjati. Ko se podjetje odloči za zavarovanje terjatev, zavarovalnica najprej preveri bonitete kupcev v določenem časovnem obdobju, ki bodo predmet zavarovalne pogodbe. Pri tem preveri tako kupce v tujini kot kupce na domačem trgu.

Po pregledu in analizi bonitet strank, zavarovalnica nato določi višino posameznega limita zavarovalnega kritja. Višine mesečnih premij se lahko spreminjajo, odvisne pa so tudi od tega, koliko zahtevkov za izplačilo zavarovalnine je podjetje vložilo v enem letu. Mala in srednje velika podjetja tako običajno plačujejo nižje premije, velika podjetja z razširjenimi poslovanji pa večje premije.

Kdaj zavarovalnica izplača škodo za neporavnane obveznosti?

Zavarovalnica podjetju izplača škodo iz naslova zavarovanja poslovnih terjatev v 30. dneh po prejemu vseh dokazil in potrebne dokumentacije za posamezen primer, ko kupec podjetju ni plačal dogovorjenega zneska za opravljene storitve ali nakup blaga. Izplačilo škode pa se lahko prenese na bančni račun podjetja tudi v primeru, ko stranka podjetja postane uradno insolventna oziroma ko se zaključi sodni postopek stečaja ali prisilne poravnave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *